Konkurs - Lampion adwentowy z motywem BM Quality Med

Kochani ogłaszamy konkurs na pracę plastyczną "Lampion adwentowy z motywem BM Quality Med".  Szklany, papierowy bądź metalowy lub każdy inny technika i format pracy są dowolne. Czekamy z niecierpliwością na Wasze prace, które otulą nasze wnętrze ciepłą aurą Świąt! Każdy kto chce pochwalić się swoimi umiejętnościami, ma szansę wygrać szczoteczkę elektryczną Oral B Pro 2000 I nagroda, bezpłatny przegląd stomatologiczny kamerą wewnątrzustną - II nagroda  pomiar na wadze Tanita - III nagroda. Konkurs trwa od 01.12.2017. - 21.12.2017. Należy polubić stronę BM Quality Med., polubić post konkursowy i udostępnić go na swojej tablicy FB jako publiczny.  Regulamin konkursu dostępny na stronie www w zakładce promocje. Kochani już wcześniej pokazaliście, że potraficie nas zaskoczyć swoją kreatywnością i pomysłowością więc do dzieła. Z niecierpliwością czekamy na Wasze prace.

Regulamin:
§ 1
1. Niniejszy dokument (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki, zasady oraz czas trwania Konkursu "Lampion adwentowy z motywem BM Quality Med."
2. Konkurs rozpoczyna się 01.12.2017. i kończy się 21.12.2017.
3. Organizatorem konkursu jest BM Quality med. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
5. Na potrzeby Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:
1) "Komisja Konkursowa" - komisja czuwająca nad przebiegiem Konkursu, składająca się z osób wskazanych przez Organizatora,
2) "Strona" - profil (podstrona) w Serwisie Facebook,
3) "Serwis"- serwis społecznościowy Facebook,
4) "Uczestnik" - osoba fizyczna, która uzyskała dostęp do Aplikacji, spełniająca wymagania wskazane w § 2 ust. 3 Regulaminu.

§ 2
1. Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany, czy wspierany przez właściciela Serwisu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu.
2. Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.
3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, która poza innymi warunkami wskazanymi w Regulaminie, spełnia łącznie poniższe kryteria:
a) jest osobą fizyczną i nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora lub członkiem ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich;
b) jest osobą pełnoletnią tj. posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
c) zaakceptowała Regulamin i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych na warunkach Regulaminu w celu przeprowadzenia Konkursu i przyjęła do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne dla uczestnictwa w Konkursie, na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych i przysługuje jej prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania;
d) wykona zadanie konkursowe zgodnie z Regulaminem.
4. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien:
a. zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie lub brak zgody na którykolwiek z warunków Konkursu wskazane w Regulaminie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie
Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika.
5. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

§ 3
1. W ramach Konkursu Uczestnicy mają za zadanie:
1. Wykonać pracę plastyczną " Lampion Adwentowy z motywem BM Quality Med.". - technika i format pracy są dowolne

2. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z trzech pracowników.
3. Komisja Konkursowa dokona wyboru laureata za najciekawszy " Lampion Adwentowy z motywem BM Quality Med."

4. Wyłonienia Laureatów Konkursu dokona powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z pięciu pracowników Organizatora.
5. Zadaniem Komisji będzie w szczególności:
a. nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,
b. wyłonienie zwycięzców Konkursu,
c. stwierdzenie, że uczestnik utracił prawo do nagrody zgodnie z Regulaminem,
6. Informacje o osobach Laureatów tj. imię nazwisko opublikowane zostaną na stronie konkursowej w ciągu siedmiu dni roboczych od daty ich wyłonienia.
7. Laureat Konkursu zobowiązany jest do kontaktu z Organizatorem poprzez wysłanie maila na adres marketing@bmqmed.pl w przeciągu trzech dni od daty ich wyłonienia. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia wyłonienia zwycięzcy, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów w Regulaminie, nagroda przepada na rzecz Organizatora.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu. O powodach i przyczynach decyzji poinformuje Uczestników Konkursu na Stronie w Serwisie.

§ 4
1. Nagrodą w konkursie jest Szczoteczka elektryczna Oral B PRO 2000. I nagroda, bezpłatny przegląd stomatologiczny kamerą wewnątrzustną - II nagroda  pomiar na wadze Tanita - III nagroda.
2. Nagrody nie można wymienić na gotówkę ani na inne nagrody.
3. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
4. Uczestnik, któremu została przyznana Nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu Nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
5.. Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, Zwycięzca Konkursu traci prawo do Nagrody, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe, co uniemożliwi przekazanie mu Nagrody.
6. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest w terminie 2 (dwóch) dni od daty otrzymania powiadomienia udzielić na nie odpowiedzi i podać dane do wysyłki.
7. Nagroda zostanie wysłana na adres podany przez Laureata.


§ 5
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator. Dane osobowe nie będą przetwarzane przez Organizatora.
2. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych.
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych powodów, niezawinionych przez Organizatora, z zastrzeżeniem, że zmiany w Regulaminie nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie opublikowana na stronie Konkursu.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia i propozycje odpowiedzi na pytania konkursowe, jak również, za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.
7. Uczestnicy niniejszego Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:
a. stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach,
b. niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów sprzecznych z prawem lub do celów
nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym w szczególności do celów komercyjnych i politycznych
8. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

 

 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Używamy plików cookies aby ułatwić Ci korzystanie z naszych stron www, do celów statystycznych oraz reklamowych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności